NAV
  Home > Faculty > by Alphabetic Order > Faculty Members > Content

Faculty

   
LI, Mingming  
Associate Professor,Department of Foreign Languages and Literatures,    Tsinghua University,    Born on September 07, 1977

Education

1996 – 2000                    BA in German language and literature

Department of German Language & Literature

Beijing Foreign Studies University, China

  2000 – 2003                   MA in German language and literature

Department of German Language & Literature

Beijing Foreign Studies University, China

2003 – 2007                   PhD in German language and literature

Department of German Language & Literature

Shanghai International Studies University, China

2005 – 2007                   DAAD-Scholarship for doctoral students

Institute of German and Dutch Languages and Literatures

Free University of Berlin, German

  2016 / 07 - 2016 / 09            Visiting scholar

Institute of German and Dutch Languages and Literatures

Free University of Berlin, German

Work Experience

 2007 / 07 – 2014 / 12            Lecturer, Tsinghua University, China

  2014 / 12 – Present              Associate Professor, Tsinghua University, China

Research Interests

1Books

- Li, Mingming (2016). Waiguo Wenxue Jishi (Deyu Juan 1998) 【The Chronicle of Contemporary Literature in Germany (1998)】. In Wang, Bingjun / Ren, Weidong (Eds.), Waiguo Wenxue Jishi (Deyu Juan 1980-2000) The Chronicle of Contemporary Literature in Germany (1980-2000) 】. Beijing: The Commercial Press.

- Li, Mingming (2016). Ershi Shijimo De Deyu Xiju【German Drama at the End of the 20th Century】. In Wang, Bingjun / Ren, Weidong (Eds.), Waiguo Wenxue Jishi (Deyu Juan 1980-2000)The Chronicle of Contemporary German Literature (1980-2000) 】. Beijing: The Commercial Press.

- Li, Mingming (2012). Muguang Ganzhi. Dui Kafka Jibu Duanpian Xiaoshuo De Shijue Fenxi 【Vision Perception. An Analysis of Kafka’s Contemplation】. In Ren, Weidong (Eds.), Kafka Zuopin YanjiuA Study of Kafka’s Works】. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

2Journal articles

- Li, Mingming (2015) Dui Kafka Changpian Xiaoshuo Chengbao De Kongjian Xushi Fenxi 【An Analysis of the Space Narrative in Kafka’s The Castle】. Waiguo Wenxue Foreign Literature, No. 2, 138-145. (CSSCI)

- Li, Mingming (2015) Guanyu Meisu【About Kitsch】. Waiguo Wenxue PinglunForeign Literature Review】, No. 1, 213-226. (CSSCI)

- Li, Mingming (2015) Emila Galotti: Mündigkeit der Wahrnehmung. Literaturstrasse, 16, 219-233.

- Li, Mingming (2014) Meisu【Kitsch】. Waiguo WenxueForeign Literature, No. 2, 111-122. (CSSCI)

- Li, Mingming (2013) Shijimo De Fuxing. Ershi Shijimo De Deyu Xiju【A New Renaissance of German Drama at the End of the 20th Century】. Waiguo WenxueForeign Literature, No. 4, 45-57. (CSSCI)

- Li, Mingming (2010) Shenti Jiaowang Moshi De Weiji Yu Wenzi De Zhixu Jiangou Gongneng 【Body and Literals. The Crisis of the Physical Communication Model and the role of Literals in Order Construction】. Deyu Renwen YanjiuGermanistische Kulturwissenschaften】, No.1, 24-32.

- Li, Mingming (2009) Muguang Ganzhi. Dui Kafka Jibu Duanpian Xiaoshuo De Shijue Fenxi 【Vision Perception. An Analysis of Kafka’s Contemplation】. Deyu Renwen YanjiuGermanistische Kulturwissenschaften】, No.1, 69-76.

- Li, Mingming (2006) Bei Jiaohua De Shenti 【The Cultivated Body】. Waiguo Wenxue Foreign Literature, No. 3, 17-24. (CSSCI)

- Li, Mingming (2005) Zur Problematik des Machtmechanismus des Diskurses und der kulturellen Codierung des K?rpers. Eine kulturwissenschaftliche Studie zu Franz Kafkas Erz?hlungen. Literaturstrasse, 6, S. 239-274 (A&HCI)

 

3International conference speeches

- Speech at the Symposium “The Space of Literature and Language”, 2014, University of Tübingen, Vienna.

- Speech at the Symposium “Medium Theories and the Research Models of Literature”, Beijing Foreign Studies University, Beijing.

 

4Funded research projects

- The National Social Science Fund of China: A “kulturwissenschaftliches” model of analyzing German Literature (17BWW074, 2017-2021)

- The Beijing Fund for the Humanities and Social Sciences: Transformation of the Aesthetic Function and the Perceptual Model in the German Post-dramas (15WYC071, 2015-2018)

- The Tsinghua Fund for the Humanities and Social Sciences: Language and Body – A Study of the Aesthetic Transformation in the German Post-dramas (2014z21062, 2014-2017)

- The Tsinghua Fund for Educational Reforms: Kulturwissenschaft in Germany (53411603716, 2016-2017)

Courses Taught

Undergraduate courses:

An Introduction to the Kulturwissenschaft in Germany

German level I, German level II, German level III.

Academic Services

Invited Reviewer for the journal of Waiguo WenxueForeign Literature, CSSCI】

Invited Researcher of the German Research Center at Renmin University of China

Honors & Awards

2008   the 2nd Prize, Feng Zhi – Prize for the Research of German Literature

       Institute of Foreign Literature, Chinese Academy of Social Sciences

2016   Advanced Teachers, Tsinghua University

Copyright © 2017 Tsinghua University. All Rights Reserved.  Address: Tsinghua University, Haidian District, Beijing, 100084. China